De 5 Sola’s

De vijf sola's zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de reformatie geformuleerd zijn als kernpunten van het protestantse geloof.

Sola fide (Alleen door geloof)
Rechtvaardiging (zondeloos worden voor God) komt alleen door geloof, niet door goede werken.

Sola gratia (Alleen door genade)
Genade is een gave die God ons rechtstreeks bereikt en geen bemiddeling behoeft van de clerus noch van sacramenten.

Sola scriptura (Alleen door de Schrift)
Alleen de Bijbel is het Woord van God en de Bijbel moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Toegankelijk betekent hier zowel verkrijgbaar (en leesbaar) als interpreteerbaar.

Solus Christus (Alleen Christus; soms Solo Christo, Alleen door Christus)
Alleen Christus bemiddelt als Mensenzoon tussen mens en God.

Soli Deo gloria (Alle eer komt alleen God toe)
Alle eer komt God toe, omdat Hij de mens redt door de kruisdood van Christus en doordat God het geloof aan de mens geeft.